top of page

בעלי התפקידים בהתאחדות הקראטה

מר משה בוחניק

יושב ראש ההתאחדות

052-3635614

מר ג'מאל סעדה

סגן היו"ר וחבר הדירקטוריון

052-2474710

גב' נג'וד עתמאלה

חברת הדירקטוריון

054-3020636

גב' אסתר הדסה אידלמן

חברת הדירקטוריון

054-7822211

עו"ד איל יפה

יועץ משפטי

03-6963683

מר בן אלהרר

ועדת הביקורת

054-9246506

עו"ד יוסי רובין

הממונה על מניעת הטרדות מיניות

052-2764783

מר גדעון שובה

מנכ"ל

052-2552287

גב' עינת כהן

חברת הדירקטוריון

050-6523808

מר פרדרג רוגוז'רסקי

חבר הדירקטוריון

053-5322200

עו"ד יוסי רובין

חבר הדירקטוריון

052-2764783

רו"ח עופר מימון

רואה חשבון

050-5531422

מר איציק אשכנזי

ועדת הביקורת

050-7440780⁩

bottom of page