top of page

ועדת השופטים

ועדת השופטים בהתאחדות הקראטה בישראל אחראית על הכשרה, הסמכה וטיפוח של שופטי הקראטה בישראל.

תפקידי הוועדה:

 1. אחריות ועדת שופטים לפקח על הכשרה וקידום מקצועי לשופטי הקראטה בקורסים והכשרות בארץ ובחו"ל.

 2. אחריות הועדה לקיים קורסים וסמינרים מקצועיים להסמכה-קידום ולשיפור הרמה המקצועית של שופטי הקראטה - כחלק מקידום ענף הקראטה בישראל.

 3. ועדת שופטים אחראית על יישום חוקת האיגוד העולמי -wkf באירועי הקראטה בישראל.

 4. קיום קשרים ויחסי גומלין עם ארגונים ומוסדות מקבילים בארץ ובעולם לשיפור הרמה המקצועית של שופטי הקראטה בישראל.

 5. ועדת שופטים תשבץ ותנהל את מערך השיפוט בזירות- תוודא התנהלות מקצועית של מערך השופטים באירועי התאחדות הקראטה בישראל.

 6. טיפוח, שמירה והגנה על זכויותיהם וחובותיהם של שופטי הקראטה בישראל.

 7. טיפוח יחסי כבוד הדדי בין שופטי הקראטה בישראל, בינם לבין המאמנים לבין ההנהלה וכלל העוסקים בקידום הקראטה בישראל.

 8. תרגום חוקה wkf ושאלות – בדיקת עריכה והתאמה למקור.

חברי ועדת השופטים:

 • יו"ר ועדת השופטים - מר פרדרג רוגוז'רסקי.

 • מזכירת ועדת השופטים - הגברת רחל שלומי.

 • חבר ועדה - מר איוו פנצ'ב.

 • חבר ועדה - מר רחמן סעדה.

 • חבר ועדה - מר ואדים מטבייב.

כתובת האימייל של ועדת השופטים: ikf.refc@gmail.com

 

קבוצת פייסבוק סגורה לשופטים פעילים

Banner Referee Events.jpg
Banner Referee Committee.jpeg
Facebook Logo.jpg
Referees5sq.jpeg

מאגר שופטים מוסמכים

רשימת השופטים המעודכנת,
כולל דרגות ותוקף.

Banner Instruction.jpg

לימוד, הדרכה ותרגול

מאגרי שאלות.

Banner Dress Code.jpg

קוד לבוש בתחרויות

שופטים, מאמנים וספורטאים.

Banner Forms.png

מאגר טפסים

טפסים שונים של הוועדה.

Banner Rules.jpg

חוקות, תקנונים ונהלים

בעברית ובאנגלית.

committee.png

פרוטוקולים

תמציות הדיונים של ועדת השופטים.

bottom of page