top of page

ועדת הדרגות

ועדת דרגות של התאחדות הקראטה בישראל אחראית על רישום הכרה והסמכה של בוחנים ומוסמכי חגורות שחורות.

מבין תפקידי הוועדה:

 1. להסדיר את נושא הדרגות של חברי ההתאחדות.

 2. הסמכת בוחנים מטעם ההתאחדות.

 3. הכרה בדרגות מאגודות מוכרות בינלאומיות ולאומיות.

 4. קיום מבחנים לדרגות שחורות ומעלה באמצעות בוחנים מוסמכים.

 5. הענקת דרגות כבוד ו/או דרגות גבוהות באמצעות מועצה עליונה "שיהאן קאי".

חברי ועדת הדרגות:

 • מזכיר ועדת דרגות ומתאם פעולות יפן-אסיה - יוסי קריכלי.

 • חבר הוועדה - ד"ר אפרים מנדלמן.

 • חבר הוועדה - שיהאן שלום אביטן.

 • חבר הוועדה - שיהאן חוסני אעראר.

מועדי התכנסות הוועדה:

 • הוועדה מתכנסת פעמיים בשנה - בתחילת חודש יוני ובתחילת חודש דצמבר.

 • הגשת מסמכים לוועדה עד 30/5 ועד 30/11.

 

כתובת האימייל של מזכיר הוועדה: yossik@ikf.co.il

Shihan Kai
Rules.jpg

תקנונים ונהלים

תקנוני ועדת הדרגות.

committee.png

תמצית הישיבות

תמציות הדיונים של ועדת הדרגות.

Banner Forms.png

מאגר טפסים

טפסים שונים של הוועדה.

black_belts.jpg

מוסמכי חגורות שחורות

רשימת מוסמכי החגורות השחורות כולל דרגות ותעודות.

bottom of page